Medisch Pedicure Hélène
Voel je goed met pedicure aan je voet
Bel: 06-53942534

*Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure en de cliënt waarop Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*Inspanning Medisch Pedicure
Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

*Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag de Medisch Pedicure 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren of verzetten kan alleen telefonisch via 0653942534 op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur en in de avonduren van maandagavond t/m donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Bent u niet thuis op de afgesproken datum en tijd? Ook dan is de Medisch Pedicure genoodzaakt de behandeling en de gemaakte kilometers in rekening te brengen. De Medisch Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Overmacht: Omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen.

*Betaling
Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van de behandelingen. De prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzingen, druk en zetfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. De betaling van de behandeling en eventuele producten kan ook via de bank worden verstrekt of door derden, zoon, dochter, bewindvoerder enz.Indien de cliënt na het verstrijken van een gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, is de cliënt verplicht de Medisch Pedicure alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

*Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Medisch Pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van een cliënt op in een bestand. Medisch Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of laten inzien aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

*Geheimhouding
Medische Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

*Aansprakelijkheid
Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

*Garantie
Medisch Pedicure geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Medisch Pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

*Beschadiging & diefstal
Medisch Pedicure heeft het recht van, de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

*Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure het recht de behandeling te stoppen en de gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen.
Bij de Medisch Pedicure worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken of uitspraken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.